Paket Tur İptalinde CoronaVirüs Etkisi


Merhaba değerli tüketiciler,

Koronavirüs (Covid-19) salgını, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakmakla birlikle tüketici işlemleri üzerinde de bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır.

Tüketiciler satın aldıkları paket turları salgın nedeniyle iptal etmek istediklerinde firmalardan olumsuz yanıt almakta ve mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu kapsamda yazımızın konusunu paket tur sözleşmelerinin virüs salgını nedeniyle iptal/fesih edilip edilmeme hususu oluşturmaktadır.

Kısaca paket turun tanımına göz atalım.
 
paket tur tüketici
Paket tur ve Tüketici Hakları

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır.

Tüketiciler, resmi makamlar ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak virüs bulaşma riski ile karşı karşıya kalmamak için aylar öncesinden planladıkları tatil ya da turlarını iptal etmek isteyerek kendilerini kalabalıklardan izole etme çabasına girişmişlerdir. Tüketicilerin uyarıları dikkate alarak yaptıkları iptal başvurularına firmalar olumsuz karşılık vermektedirler.

Peki, tüketicilerin virüs nedeniyle paket turlarını iptal/fesih hakları var mıdır?

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinin paket tur sözleşmenin kurulması ve unsurları konularını es geçerek doğrudan iptal ve fesih düzenlemelerini incelemeye geçebiliriz.

Söz konusu Yönetmeliğin ‘’Paket turun iptali’’ başlıklı 11 inci maddesinde ‘’Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir.’’ hükmü düzenlenmiştir. 

Bu madde senaryosuna göre, iptal işlemi kararını firma, tüketici ile ilgili olmayan bir nedene dayanarak kendi inisiyatifiyle aldığında tüketicinin,

a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.

c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.

seçimlik haklarından birini kullanma imkânı tanınarak tüketicinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmek istenmiştir. Yani firma tarafından virüs nedeniyle paket turun iptal edilmesi durumunda tüketicinin bu hakları kullanması sağlanmıştır. Zira virüs salgını şüphesiz tüketiciden kaynaklanmayan mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, tüketici tarafından yukarıda c bendinde belirtilen sözleşmeden dönülmesi seçimlik hakkının kullanılması halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içerisinde iade etmesi zorunludur.

Firmanın kendi kararıyla iptal işlemini gerçekleştirmesi durumunda tüketicinin sahip olduğu seçimlik hakları görmüş olduk.

Şimdi de tüketicinin bir mücbir sebebe dayalı olarak kendi kararıyla paket turu fesih işleminin tüketiciye olan yansımaları üzerinde duralım.

Yönetmeliğin ‘’Sözleşmenin feshi’’ başlıklı 16 ncı maddesi bizi aydınlatıcı hususlara yer vermiştir. Söz konusu madde içeriğinde, tüketicinin fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği belirtilmiştir.

Paket turun başlamasından en az 30 gün önce (30 gün ve üzeri) yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre (29 gün ve aşağısı) kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre (29 gün ve aşağısı) kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu düzenlemeyi farklı bir şekilde yorumladığımız takdirde eğer paket turun başlamasına en az 30 gün var ise (30 gün ve üzeri) mücbir sebep nedeniyle tüketicinin fesih talebinde bulunması durumunda herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edilmesi gerektiği kanısındayız.

Bu düzenlemeler kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde tüketiciye yapılması zorunludur.

15.05.2020 tarihinde getirilen ek düzenleme ile bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye göz atalım.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından paket tur tatili alan herkesi ilgilendiren kararlar 15.05.2020 tarihinde Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine geçici madde eklenerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Paket turlara ilişkin esas olan, bedel iadelerinin fesih bildiriminin ilgili firmaya ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde yapılması gerektiğidir. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle yeni tur satışı yapamayan seyahat acentalarının ekonomik açıdan sıkıntılı bir duruma girmeleri nedeniyle tüketicilerin iptal talepleri sonrasında bedel iadelerinin imkânsızlaşabileceği ve mağduriyetleri arttıracağı hususları göz önünde bulundurularak Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde 15.05.2020 tarihinde bir takım değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikler kapsamında, söz konusu Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile tüketicilere ödemiş olduğu bedelin, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde veya uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen 14 gün içerisinde ödenmesine ilişkin seçme hakkı tanınmıştır. Diğer taraftan seyahat acentalarına sözleşmede yer alan uçuş bedelinin her hâlükârda uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde (yani toplamda 74 gün içinde) tüketiciye ödenmesini sağlamak üzere finansal esneklik tanınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile ekonomik ve sosyal hayatın her alanını etkileyen Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz duruma karşı hem tüketicilerin haklarının korunması hem de turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarının ekonomik faaliyetlerinin devamının sağlanmasının amaç edinildiğini belirtebiliriz.

Ticaret Bakanlığının 6 Mart 2020 tarihinde virüs salgını nedeniyle paket turların iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, uçuş yasağı olan ülkeleri kapsayan paket turlar için tüketicilerin fesih hakkına sahip olduğuna ve olumsuzluklar durumunda tüketici hakem heyeti ile mahkemelere başvuru hakkının olduğuna dikkat çekilmiştir.

Gelinen süreçte ise artık yurt içinde de uçuşların askıya alındığı göz önüne alındığında ülke içinde düzenlenmesi planlanan turların da yukarıda bahsedilen yasal düzenlemeler kapsamında mücbir sebep nedeniyle iptalinin ya da feshinin gerçekleşmesi ve belirtilen süre aralıkları dikkate alınarak tüketiciye bedel iadesinin yapılmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, virüs salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında tüketicilerin paket turları fesih haklarının olduğu ve bu haklarını kullanmalarına herhangi bir engel olmadığı; bu işlemler de yaşanabilecek sorunlar nedeniyle de ilgili yasal mercilere başvuru haklarının bulunduğunu belirterek sağlıklı günler dileriz.

HAYAT EVE SIĞAR, EVDE KAL...

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Kuralları: 1. Saldırgan nitelikte ve hakaret içeren yorum yapmak yasaktır. 2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına özen göstermenizi rica ediyoruz. 3. Belirtilen kurallara uygun yorumlar kısa süre içinde onaylanacaktır.

Below Post Ad